IndholdJuraNy vejledning

Ny vejledning

Hvorfor interesserer DFAC sig for vejledningen til Campingreglementet, når autocamperfolk kun sjældent bruger campingpladserne?

Vores primære formål med at kommentere på udkastet til denne vejledning var, at kommuners og andres P-pladser til autocampere fortsat skulle undtages fra campingreglementet.

Der var nemlig i udkastet en kedelig sætning, der alene undtog pladser, hvor autocampere kortvarigt kunne raste med henblik på at fortsætte kørslen.

Og det er lykkedes ! 🙂

I afsnit 2 om ”Campingreglementets anvendelsesområde” står nu:

”Heller ikke parkeringsarealer, hvor førere af autocampere, campingvogne m.v. lovligt kan parkere, eller stoppe op for at hvile sig (raste) med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt, er omfattet af campingpladsbegrebet.

På offentlige veje og private fællesveje – kan vejmyndigheden med samtykke fra politiet – fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med visse autocampere, jf. § 92, stk. 1, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, med senere ændringer.

Udgangspunktet for sådanne parkeringsarealer er, at de ikke er omfattet af campingpladsbegrebet. Hvis ophold eller overnatning med autocampere får karakter af et campingophold, kan der efter omstændighederne være tale om en overtrædelse af campingreglementets § 2, stk. 1, se nærmere herom i afsnit 2.2.

Det bemærkes, at reglerne for autocamperes færdsel, parkering og campering efter lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014, med senere ændringer (vejloven) og sommerhusloven er beskrevet i vejledningsskrivelsen for autocampere af 1. april 2019, som er tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://boligejer.dk/boligtyper.”

Det andet afsnit her roder lidt rundt i Færdselslovens bestemmelser, idet kommunerne kan lave skiltede parkeringszoner der – hvis de har en saglig begrundelse – kan regulere parkering. Desuden kan kommunerne stadig lave lokale parkeringsbekendtgørelser, der regulerer parkering af autocampere over 3500 kg. Men skidt – det er jo Færdselsloven der gælder!

Danmarks Frie AutoCampere har i september 2019 foreslået forbedringer af den ”Vejledningsskrivelse for autocampere af 1. april 2019”, som afsnit 4 beskriver, og vi håber på at Vejledningsskrivelsen snart udkommer i en opdateret version.

I afsnit 4.4 står teksten endnu klarere:

”Det bemærkes, at arealer, hvor der stationært er opstillet campingvogne e.l. til benyttelse i weekender, ferier o.l., eller arealer, der af pågældende vejmyndighed er indrettet til færdsel og parkering for autocampere i overensstemmelse med færdselslovens § 92, stk. 1, falder uden for campingpladsbegrebet, jf. afsnit 2 og afsnit 15.”

Ud over høringssvaret fra Danmarks Frie AutoCampere, har ACR kommenteret, at en autocamper sidestilles med en personbil og ikke skal kaldes en campingbil, mens Autocampergruppen (på 2 mand) har fanget og kommenteret på den uheldige begrænsning, der var i udkastet og ellers skrevet om AC turisme.

Foreningen af Lystbådehavne, FLID, har bidraget med en grundig og stærk argumentation, og Kommunernes Landsforening har støttet op om kommunernes muligheder for at lave parkeringsområder til AC, mens Kyst- og Naturturisme bredt har ønsket flere muligheder for autocampere.

DFAC´s høringssvar kan læses her.

Den nye Vejledning ligger her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9426

I Høringsportalen ligger alle høringssvar fra ikke offentlige myndigheder sammen med høringsnotatet https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64149.

Tidligere artikel
Næste artikel

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC