Vedtægter

§ Foreningens navn

Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Frie AutoCampere. Som forkortelser for foreningens navn anvendes DFAC og DANFRAC.

Stk. 2. Foreningens adresse er den siddende formands adresse. Al kommunikation og henvendelse til klubben sker ved elektronisk post, som beskrevet på foreningens hjemmeside(www.dfac.dk).

 

§2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningen Danmarks Frie AutoCampere er et demokratisk fællesskab af engagerede autocamperejere, der værdsætter friheden ved at køre autocamper.

Stk. 2. Foreningen kan ikke på nogen måde være underlagt eller repræsenteres af andre foreninger, og er således alene underlagt medlemmernes holdning og dansk lovgivning. Foreningen kan samarbejde med andre parter efter medlemmernes beslutning.

Stk. 3. Foreningen vil arbejde for etablering af frie autocamperpladser i Danmark, hvor overnatning i autocamper kan ske uden eller mod ringe betaling. Foreningen er modstander af ethvert krav om, at campingpas eller tilsvarende skal benyttes på danske autocamperpladser. Foreningen arbejder for at fastslå at parkeringsregler fastsættes og administreres ud fra offentligretslige (fortrinsvis trafikale) hensyn og ikke ud fra et køretøjs indretning.

Stk. 4. Danmarks Frie AutoCampere vil arbejde for styrkelse af autocamperturismen i Danmark og for at gøre Danmark mere autocampervenligt. Dette vil ske gennem et stærkt lokalt engagement, på landsplan og internationalt.

Stk. 5. Gennem et højt informationsniveau og den demokratiske proces med åben debat på foreningens forum, samt ved gode spontane eller planlagte træf, hvor ligesindede mødes, understøttes medlemmernes engagement i en lokal indsats for foreningens formål. Al information til medlemmerne finder sted på foreningens hjemmeside og forum.

 

§3 Medlemmer

Stk. 1. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan optage medlemmer, der erklærer sig enige i og ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Medlemmets identitet skal være bekræftet, f.eks. ved anvendelse af bankoverførsel af indmeldelsesgebyr og medlemskontingent. Det er yderligere en betingelse at kommunikation med medlemmet kan ske ved e-mail og ved information på foreningens hjemmeside. En partner med samme adresse som medlemmet kan deltage med samme rettigheder som medlemmet, hvis den pågældende er optaget i foreningens medlemsregister. Hvert medlemsnummer har én stemme.

Stk. 2. Medlemmet betaler et årligt kontingent. Ved indmeldelse betales det senest vedtagne kontingent og indmeldelsesgebyr. Ved indmeldelse efter 1. juli betales dog kun halvt kontingent. Ingen af beløbene refunderes ved udmeldelse. Kontingentperioden følger kalenderåret. Størrelse af kontingent for efterfølgende kalenderår og betalingsfrist samt størrelse af indmeldingsgebyret besluttes af generalforsamlingen. Ved kontingentrestance udsendes efter udløb af betalingsfrist en rykker med en ny frist. Overskrides denne frist, bortfalder medlemsskabet uden yderligere varsel.

Stk 3. Hvis et medlem modarbejder foreningens formål eller skader foreningen, kan bestyrelsen ved enstemmighed beslutte at ekskludere et medlem. Herpå er det bestyrelsens pligt, såfremt det pågældende medlem ønsker det, at informere øvrige medlemmer om sagen og give plads for det pågældende medlems uredigerede kommentarer. Eksklusionen kan af bestyrelsen eller det pågældende medlem kræves indbragt til afstemning blandt samtlige medlemmer.

 

§4 Afstemninger

Stk. 1. Alle afstemninger – både medlemsafstemninger og bestyrelsesafstemninger – sker, hvor intet andet er nævnt som flertalsafstemninger. Ved stemmelighed og ved mindretal falder beslutningen bort.

Stk. 2. Alle medlemsafstemninger finder sted via internettet.

Stk. 3. Alle sædvanlige beslutninger sker ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

Stk. 4. Beslutninger om vedtægtsændring, omgørelse af bestyrelsens beslutning vedrørende eksklusion eller indskrænkning af et medlems virke, beslutning af indgåelse af bindende aftaler og beslutninger om foreningens opløsning kræver dog et flertal af alle de stemmeberettigede medlemmer. En afstemning efter dette stykke kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indkaldt med minimum 14 dages varsel.

Stk. 5. Ved besættelse af bestyrelsesposter har hvert medlem et antal stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes. Medlemmet kan kun anvende én stemme på hver af de opstillede kandidater.

Stk. 6. For at fastholde ønsket om et åbent demokratisk fællesskab, kan stemmeafgivningen ikke kræves hemmeligholdt i medlemskredsen (traditionelt kaldet ’skriftlig afstemning’). I særlige tilfælde kan et flertal dog beslutte hemmelig stemmeafgivning. Bestyrelsen kan af praktiske grunde vælge at tilrettelægge en afstemning, så stemmeafgivelserne ikke er umiddelbart synlige for alle. De deraf affødte kontrolbehov besluttes inden afstemningen.

 

§5 Forårstræf og forårsmøde

Stk 1. Som en hyggelig og festlig indledning til årets friluftsliv i autocamperne, afholdes i april måned, cirka 14 dage forud for generalforsamlingens afstemningsfrist, et forårstræf, hvor klubben ud over det sociale samvær også afholder årets forårsmøde. På dette møde kan diskuteres alle emner af relevans for klubbens funktion, og kandidater til bestyrelsen kan opstilles. Bestyrelsen udarbejder forud for mødet en dagsorden indeholdende de emner, der er indkommet fra medlemmerne.

Stk 2. På forårsmødet træffes alene beslutninger om opstilling af afstemningspunkter og opstilling af kandidater til bestyrelsen. De besluttede afstemningspunkter indgår på lige fod med øvrige afstemningspunkter til generalforsamlingen. De udgør ikke nogen begrænsning og har ikke nogen særstilling i forhold til de kandidater eller afstemningspunkter, som medlemmerne via foreningens sædvanlige kommunikationskanaler debatterer og opstiller.

 

§ 6 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes elektronisk i april-maj måned og består alene af afstemninger om dagsordenens emner. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med mindst 14 dages varsel med angivelse af afstemningspunkter når 20 % af medlemmerne – dog mindst 15 personer – eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 2. Varsel om datoerne for generalforsamlingen og forårstræf udsendes først i januar måned med en opfordring til at starte overvejelser og forum-debat om den kommende ønskede udvikling. Invitation til deltagelse i generalforsamlingen og forårstræf udsendes pr mail senest 14. marts til alle medlemmer. Invitationen indeholder:
– Vejledning i afstemningen og frist for afgivelse af stemme
– Bestyrelsens beretning.
– Sædvanligvis en invitation til forårstræf ca. 14 dage forud for afstemningsfristen.
– Vejledning i at få medtaget flere afstemningspunkter med forslag fra medlemmerne og opstilling af kandidater til bestyrelsen.
– En redegørelse for valg af medlemmer til poster og funktioner, herunder valg af intern revisor.
– Regnskab for det forgangne år.
– Forslag til budget, kontingent og betalingsfrist.
– Oversigt over kommende aktiviteter, både besluttede aktiviteter og fremtidige aktiviteter, der overvejes.
– Foreløbig oversigt over afstemningspunkter. Faste afstemningspunkter er godkendelse af regnskab, budget samt kontingent/indmeldelsesgebyr, valg af bestyrelse og intern revisor.
Invitationen lægges desuden på foreningens interne hjemmeside, hvor også ændringer løbende vil fremgå.

Stk. 3. Der kan stilles forslag til afstemninger frem til 10 dage forud for generalforsamlingens afstemningsfrist. Afstemningen kan tidligst påbegyndes 5 dage før afstemningsfristen.

Stk. 4. Bestyrelsens beretning er ikke til afstemning, men et flertal af medlemmerne kan til en hver tid stille forslag om, at samtlige bestyrelsesmedlemmers poster skal besættes ved nyvalg. I så fald bortfalder øvrige afstemninger og der fastsættes nye deadlines 14 dage senere, således at der kan findes yderligere kandidater og levnes plads for en debat om øvrige ønskede ændringer.

 

§7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af fire personer, der konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og webansvarlig. Ved hver ordinære generalforsamling fratræder de to personer, der har haft den længste valgperiode. Ved lighed i valgperiodelængde aftaler bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes, hvem der fratræder.

Stk. 2. Alle medlemmer kan stille op som kandidater til bestyrelsen, men kandidater der allerede har siddet uafbrudt i 3 perioder viger pladsen for andre kandidater med kortere eller ingen uafbrudt periode i bestyrelsen uanset stemmetal. Et medlem og dennes partner på samme adresse kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen. Et medlem, der samtidig beklæder en betroet plads i en anden autocamper- eller campingorganisation og dennes partner, kan ikke sidde i bestyrelsen.

Stk. 3. Fratræder et bestyrelsesmedlem midt i en periode, vælges en efterfølger ved en ekstraordinær generalforsamling med et nyvalg som eneste afstemningspunkt.

Stk. 4. Bestyrelsen holder møde efter behov. Møderne kan afholdes som e-mail-møder, internet- eller telefonmøder eller som fysiske møder. Der skal deltage mindst to bestyrelsesmedlemmer i møderne. Dagsorden og beslutningsreferat offentliggøres for medlemmerne på den interne hjemmeside.

Stk. 5. Bestyrelsens opgave er at koordinere varetagelse af foreningens formål og at støtte og inspirere medlemmernes engagement. Bestyrelsen tilstræber at alle medlemshenvendelser til bestyrelsen behandles inden for en rimelig tidsramme og bestyrelsesmedlemmerne kan gensidigt substituere hinanden. Bestyrelsen har ligesom alle andre medlemmer ret til ferie og frihed, og kan således ikke forventes at besvare henvendelser omgående. Ved henvendelse til foreningens hovedmail tilstræbes svartid på 2-7 døgn.

Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Foreningens driftkonto i banken kan kassereren dog disponere over alene. Det tilsigtes at indestående på driftkontoen svarer til de udgifter, der løbende skal betales.

 

§8 Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. Ved årets afslutning udarbejdes et årsregnskab, der revideres af den valgte revisor, og derpå offentliggøres for medlemmerne på foreningens interne hjemmeside senest ved indkaldelse til generalforsamling. Årsregnskabet sættes til afstemning med henblik på godkendelse ved generalforsamlingen. Medlemmerne kan inden da bede om at få bilag på specifikke poster offentliggjort på foreningens interne hjemmeside.

Stk. 2. Foreningens midler anbringes bedst muligt på en særskilt konto i en bank. Omkostninger og afkast heraf bæres/oppebæres af foreningen.

Stk. 3. Medlemmerne kan, efter kassererens forudgående godkendelse, få refunderet udlæg mod aflevering af originalbilag eller få acontoudbetalinger på baggrund af indscannede /mailede bilag.

Stk. 4. Arbejde i foreningen er ulønnet og frivilligt. Der kan ikke ydes vederlag for arbejde eller udgifter, som er en naturlig del af deltagelse i frivilligt arbejde. Rejseomkostninger for billigste rejsemetode kan dækkes i begrænset omfang i henhold til retningslinjer, som på forhånd besluttet af medlemmerne.

Stk. 5. Medlemmerne kan afholde og deltage i træf, og disse kan annonceres overfor øvrige medlemmer på foreningens interne hjemmeside. Alle udgifter ved et træf afholdes af deltagerne, dog kan foreningen stille en underskudsgaranti til træfarrangørerne efter godkendelse af et budget for træffet. Regnskabet for alle annoncerede træf offentliggøres efterfølgende, senest 4 uger efter træffets afholdelse. Ved træf, hvor foreningen har bidraget økonomisk (eller yder underskudsgaranti), indbetales eventuelt overskud til foreningen.

Stk. 6. Ved foreningens opløsning gives formuen til beslægtede formål eller til en godgørende forening efter generalforsamlingens valg. Generalforsamlingen tager desuden stilling til øvrige aktiver såsom dokumentation, navne og andre registreringer. Løbende aftaler etc. bringes til ophør.

 

§ 9 Særlige bestemmelser i forbindelse med foreningens etablering og opstart:

Stk. 1. Første forårsmøde afholdes d. 29. april – 1. maj 2016 på Sjælland.
Stk. 2. Førstkommende ordinære generalforsamling jævnfør §6 afholdes i april 2017.
Stk. 3. Indmeldelsesgebyret er 100 kr. Medlemskontingent for perioden frem til udgangen af 2016 udgør 100 kr., dog 50 kr. ved indmeldelse efter 30.6.2016. Kontingentet betales først ved opkrævning, som sker via e-mail. Betalingsfristen er 3 uger fra opkrævningsdato.

 

Nærværende vedtægter er godkendt i henhold til retningslinjerne aftalt ved den stiftende generalforsamling d. 11. Oktober 2015.

 

Formand: Henrik Krebs
Webmaster: Per Ræbild
Kasserer: Bjarne Kolding
Sekretær: Jytte Jakobsen

 

Stiftere: Egon Nowak, Ole Poulsen, Knud Bay, Henrik Krebs, Per Ræbild, Bjarne Kolding og Jytte Jakobsen.

april

7apr - 9All DayForårsmøde 2017

maj

12maj - 14All DayFlauenskjold Harmonika Party

Sikkerhedscertificat

SiteLock