Danmarks Frie AutoCampere

Ny vejledning

Hvorfor interesserer DFAC sig for vejledningen til Campingreglementet, når autocamperfolk kun sjældent bruger campingpladserne?

Vores primære formål med at kommentere på udkastet til denne vejledning var, at kommuners og andres P-pladser til autocampere fortsat skulle undtages fra campingreglementet.

Der var nemlig i udkastet en kedelig sætning, der alene undtog pladser, hvor autocampere kortvarigt kunne raste med henblik på at fortsætte kørslen.

Og det er lykkedes ! 🙂

I afsnit 2 om ”Campingreglementets anvendelsesområde” står nu:

”Heller ikke parkeringsarealer, hvor førere af autocampere, campingvogne m.v. lovligt kan parkere, eller stoppe op for at hvile sig (raste) med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt, er omfattet af campingpladsbegrebet.

På offentlige veje og private fællesveje – kan vejmyndigheden med samtykke fra politiet – fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med visse autocampere, jf. § 92, stk. 1, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, med senere ændringer.

Udgangspunktet for sådanne parkeringsarealer er, at de ikke er omfattet af campingpladsbegrebet. Hvis ophold eller overnatning med autocampere får karakter af et campingophold, kan der efter omstændighederne være tale om en overtrædelse af campingreglementets § 2, stk. 1, se nærmere herom i afsnit 2.2.

Det bemærkes, at reglerne for autocamperes færdsel, parkering og campering efter lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014, med senere ændringer (vejloven) og sommerhusloven er beskrevet i vejledningsskrivelsen for autocampere af 1. april 2019, som er tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://boligejer.dk/boligtyper.”

Det andet afsnit her roder lidt rundt i Færdselslovens bestemmelser, idet kommunerne kan lave skiltede parkeringszoner der – hvis de har en saglig begrundelse – kan regulere parkering. Desuden kan kommunerne stadig lave lokale parkeringsbekendtgørelser, der regulerer parkering af autocampere over 3500 kg. Men skidt – det er jo Færdselsloven der gælder!

Danmarks Frie AutoCampere har i september 2019 foreslået forbedringer af den ”Vejledningsskrivelse for autocampere af 1. april 2019”, som afsnit 4 beskriver, og vi håber på at Vejledningsskrivelsen snart udkommer i en opdateret version.

I afsnit 4.4 står teksten endnu klarere:

”Det bemærkes, at arealer, hvor der stationært er opstillet campingvogne e.l. til benyttelse i weekender, ferier o.l., eller arealer, der af pågældende vejmyndighed er indrettet til færdsel og parkering for autocampere i overensstemmelse med færdselslovens § 92, stk. 1, falder uden for campingpladsbegrebet, jf. afsnit 2 og afsnit 15.”

Ud over høringssvaret fra Danmarks Frie AutoCampere, har ACR kommenteret, at en autocamper sidestilles med en personbil og ikke skal kaldes en campingbil, mens Autocampergruppen (på 2 mand) har fanget og kommenteret på den uheldige begrænsning, der var i udkastet og ellers skrevet om AC turisme.

Foreningen af Lystbådehavne, FLID, har bidraget med en grundig og stærk argumentation, og Kommunernes Landsforening har støttet op om kommunernes muligheder for at lave parkeringsområder til AC, mens Kyst- og Naturturisme bredt har ønsket flere muligheder for autocampere.

DFAC´s høringssvar kan læses her.

Den nye Vejledning ligger her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9426

I Høringsportalen ligger alle høringssvar fra ikke offentlige myndigheder sammen med høringsnotatet https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64149.

Hent DFAC´s foldere her

DFAC Camperservice: Find en tømmestation

Find os på Facebook

14/10/2020
Rømø strand 25% bilfri | DFAC

ømø strand 25% bilfri

Naturstyrelsen har indført en ny bilfri zone på Rømø Strand. Zonen skal beskytte sårbare strandplanter og fugle.

Læs ... See more

Naturstyrelsen har indført en ny bilfri zone på Rømø Strand. Zonen skal beskytte sårbare strandplanter og fugle. Den beslutning vækker glæde ... See more

12/10/2020
DFAC FritForum - Emner til debat: Ekstraordinær generalforsamling nov. 2020

DFACs ekstra-ordinære generalforsamling er næsten i gang. Som altid foregår den på internettet via FritForum.

Frist for fremsættelse af forslag ... See more

03/10/2020
Autocamper Show 2020 udsættes

Autocamper showet 2020 er udskudt til november 2021 på grund af Covid-19.

Læs mere ... See more

Arrangørerne af Danmarks første publikumsforum kun for autocampere, har i dialog med branchen valgt at udsætte terminen til uge 45 i 2021.

14/09/2020
Autocampere sviner IKKE | Danmarks Frie AutoCampere

Autocampere rydder op

Den 19. september har du mulighed for at deltage i en affaldsindsamlingsdag, hvor vi som brugere af Danmarks parkeringspladser ... See more

Kom og vær med til affaldsindsamling lørdag d. 19/9 kl. 10.00 i Kolding og Frederikssund. I DFAC har vi hvert år i agurketiden noteret de ... See more

« 1 of 7 »

april

02apr(apr 2)12:0004(apr 4)12:00Tour de France træf 2021

Arkivstof

Sikkerhedscertificat

SiteLock

X