Danmarks Frie AutoCampere

Vedtægter

 

Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere

§1 Foreningens navn og adresse
Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Frie AutoCampere. Som forkortelser for foreningens navn anvendes DFAC og DANFRAC.
Stk. 2. Foreningens adresse er den siddende formands adresse. Al kommunikation og henvendelse til klubben sker ved elektronisk post, som beskrevet på foreningens hjemmeside (www.dfac.dk).

§2 Foreningens formål
Stk. 1. Foreningen Danmarks Frie AutoCampere er et demokratisk fællesskab af engagerede autocamperejere/interesserede, der værdsætter friheden ved at køre autocamper.
Stk. 2. Foreningen kan ikke på nogen måde være underlagt eller repræsenteres af andre foreninger, og er således alene underlagt medlemmernes holdning og dansk lovgivning. Foreningen kan samarbejde med andre parter efter medlemmernes beslutning.
Stk. 3. Foreningen vil arbejde for etablering af parkeringspladser og faciliteter for autocampere i Danmark. Foreningen er modstander af ethvert krav om, at campingpas eller tilsvarende skal benyttes på danske autocamperpladser. Foreningen arbejder for at fastslå at parkeringsregler fastsættes og administreres ud fra offentligretslige (fortrinsvis trafikale) hensyn og ikke ud fra et køretøjs indretning.
Stk. 4. Danmarks Frie AutoCampere vil arbejde for styrkelse af autocamperturismen i Danmark og for at gøre Danmark mere autocampervenligt. Dette vil ske gennem et stærkt lokalt engagement, på landsplan og internationalt.
Stk. 5. Gennem et højt informationsniveau og den demokratiske proces med åben debat på foreningens forum, samt ved gode spontane eller planlagte træf, hvor ligesindede mødes, understøttes medlemmernes engagement i en lokal indsats for foreningens formål. Al information til medlemmerne finder sted på foreningens hjemmeside, FritForum samt ved nyhedsmails til medlemmerne.

§3 Medlemmer
Stk. 1. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan optage medlemmer, der erklærer sig enige i og ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Medlemmets identitet skal være bekræftet, f.eks. ved anvendelse af bankoverførsel af indmeldelsesgebyr og medlemskontingent. Det er yderligere en betingelse at kommunikation med medlemmet kan ske ved e-mail og ved information på foreningens hjemmeside.
En partner/ægtefælle med samme faste bopæl som medlemmet kan deltage med samme rettigheder som medlemmet, hvis den pågældende er optaget i foreningens medlemsregister. Hvert medlemsnummer har én stemme. Ønsker man hver sin stemme, kræver det hvert sit medlemskab.
Et medlems partner/ægtefælle uden samme faste bopæl kan deltage i træf sammen med medlemmet, men har i øvrigt ikke andre medlemsfordele.
Stk. 2. Medlemmet betaler et årligt kontingent. Ved indmeldelse betales det senest vedtagne kontingent og indmeldelsesgebyr. Ved indmeldelse efter 1. juli betales dog kun halvt kontingent. Ingen af beløbene refunderes ved udmeldelse. Kontingentperioden følger kalenderåret. Størrelse af kontingent for efterfølgende kalenderår og betalingsfrist samt størrelse af indmeldingsgebyret besluttes af generalforsamlingen. Ved kontingentrestance udsendes efter udløb af betalingsfrist en rykker med en ny frist. Overskrides denne frist, bortfalder medlemsskabet uden yderligere varsel.
Stk 3. Hvis et medlem modarbejder foreningens formål eller skader foreningen, kan bestyrelsen ved enstemmighed beslutte at ekskludere et medlem. Herpå er det bestyrelsens pligt, såfremt det pågældende medlem ønsker det, at informere øvrige medlemmer om sagen og give plads for det pågældende medlems uredigerede kommentarer. Eksklusionen kan af bestyrelsen eller det pågældende medlem kræves indbragt til afstemning blandt samtlige medlemmer.

§4 Afstemninger
Stk. 1. Alle afstemninger – både medlemsafstemninger og bestyrelsesafstemninger – sker, hvor intet andet er nævnt som flertalsafstemninger. Ved stemmelighed og ved mindretal falder beslutningen bort.
Stk. 2. Alle medlemsafstemninger finder sted via internettet.
Stk. 3. Alle sædvanlige beslutninger sker ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.
Stk. 4. Beslutninger om vedtægtsændring, omgørelse af bestyrelsens beslutning vedrørende eksklusion eller indskrænkning af et medlems virke, beslutning af indgåelse af bindende aftaler og beslutninger om foreningens opløsning kræver dog et flertal af alle de stemmeberettigede medlemmer. En afstemning efter dette stykke kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indkaldt med minimum 14 dages varsel.
En afstemning efter stk. 4, der har opnået flertal blandt de afgivne ikke-blanke stemmer men ikke opnået flertal blandt de stemmeberettigede stemmer, kan af ethvert medlem kræves indbragt for en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med minimum 14 dages og maksimum 4 ugers varsel, og kan på denne besluttes ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.
Stk. 5. Ved besættelse af bestyrelsesposter har hvert medlem et antal stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes. Medlemmet kan kun anvende én stemme på hver af de opstillede kandidater.
Stk. 6. For at fastholde ønsket om et åbent demokratisk fællesskab, kan stemmeafgivningen ikke kræves hemmeligholdt i medlemskredsen (traditionelt kaldet ‘skriftlig afstemning’). I særlige tilfælde kan et flertal dog beslutte hemmelig stemmeafgivning. Bestyrelsen kan af praktiske grunde vælge at tilrettelægge en afstemning, så stemmeafgivelserne ikke er umiddelbart synlige for alle. De deraf affødte kontrolbehov besluttes inden afstemningen.

§5 Forårstræf og forårsmøde
Stk 1. Som en hyggelig og festlig indledning til årets friluftsliv i autocamperne, afholdes i april måned, cirka 14 dage forud for generalforsamlingens afstemningsfrist, et forårstræf, hvor klubben ud over det sociale samvær også afholder årets forårsmøde. På dette møde kan diskuteres alle emner af relevans for klubbens funktion, og kandidater til bestyrelsen kan opstilles. Bestyrelsen udarbejder forud for mødet en dagsorden indeholdende de emner, der er indkommet fra medlemmerne.
Stk 2. På forårsmødet træffes alene beslutninger om opstilling af afstemningspunkter og opstilling af kandidater til bestyrelsen. De besluttede afstemningspunkter indgår på lige fod med øvrige afstemningspunkter til generalforsamlingen. De udgør ikke nogen begrænsning og har ikke nogen særstilling i forhold til de kandidater eller afstemningspunkter, som medlemmerne via foreningens sædvanlige kommunikationskanaler debatterer og opstiller.

§ 6 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes elektronisk i april-maj måned og består alene af afstemninger om dagsordenens emner. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med mindst 14 dages varsel med angivelse af afstemningspunkter når 20 % af medlemmerne – dog mindst 15 personer – eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 2. Varsel om datoerne for generalforsamlingen og forårstræf udsendes først i januar måned med en opfordring til at starte overvejelser og forum-debat om den kommende ønskede udvikling. Invitation til deltagelse i generalforsamlingen og forårstræf udsendes pr mail senest 14. marts til alle medlemmer. Invitationen indeholder:
– Vejledning i afstemningen og frist for afgivelse af stemme
– Bestyrelsens beretning.
– Sædvanligvis en invitation til forårstræf ca. 14 dage forud for afstemningsfristen.
– Vejledning i at få medtaget flere afstemningspunkter med forslag fra medlemmerne og opstilling af kandidater til bestyrelsen.
– En redegørelse for valg af medlemmer til poster og funktioner, herunder valg af intern revisor.
– Regnskab for det forgangne år.
– Forslag til budget, kontingent og betalingsfrist.
– Oversigt over kommende aktiviteter, både besluttede aktiviteter og fremtidige aktiviteter, der overvejes.
– Foreløbig oversigt over afstemningspunkter. Faste afstemningspunkter er godkendelse af regnskab, budget samt kontingent/indmeldelsesgebyr, valg af bestyrelse og intern revisor.
Invitationen lægges desuden på foreningens interne hjemmeside, hvor også ændringer løbende vil fremgå.
Stk. 3. Der kan stilles forslag til afstemninger frem til 10 dage forud for generalforsamlingens afstemningsfrist. Afstemningen kan tidligst påbegyndes 5 dage før afstemningsfristen.
Stk. 4. Bestyrelsens beretning er ikke til afstemning, men et flertal af medlemmerne kan til en hver tid stille forslag om, at samtlige bestyrelsesmedlemmers poster skal besættes ved nyvalg. I så fald bortfalder øvrige afstemninger og der fastsættes nye deadlines 14 dage senere, således at der kan findes yderligere kandidater og levnes plads for en debat om øvrige ønskede ændringer.

§7 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af fem personer, der konstituerer sig selv med formand, sekretær, økonomiansvarlig, medlemsansvarlig og webansvarlig. Flere poster kan varetages af samme person, dog kan formand og økonomiansvarlig ikke være samme person. Ved hver ordinære generalforsamling i lige årstal er to bestyrelsesposter på valg og i ulige årstal 3. De poster, der er på valg, er dem der har siddet længst siden seneste (gen)valg. Ved lighed i længden af seneste valgperiode afgør berørte bestyrelsesmedlemmer indbyrdes hvem der er på valg.
Stk. 2. Alle medlemmer kan stille op som kandidater til bestyrelsen, men kandidater der allerede har siddet uafbrudt i 3 perioder viger pladsen for andre kandidater med kortere eller ingen uafbrudt periode i bestyrelsen uanset stemmetal. Et medlem og dennes partner på samme adresse kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen. Et medlem, der samtidig beklæder en betroet plads i en anden autocamper- eller campingorganisation og dennes partner, kan ikke sidde i bestyrelsen.
Stk. 3. Fratræder et bestyrelsesmedlem midt i en periode eller får længerevarende forfald, indtræder den suppleant der ved sidste valg til suppleanter fik flest stemmer. Ved stemmelighed indtræder den suppleant som bestyrelsen vurderer bedst vil kunne supplere bestyrelsen på den ledige post. Findes der ingen suppleant, vælges et bestyrelsesmedlem ved en ekstraordinær generalforsamling med et nyvalg som eneste afstemningspunkt.
Ved hver ordinær generalforsamling vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Manglende kandidater til suppleant-poster påvirker ikke lovligheden af generalforsamlingen.
Suppleanterne vælges ved særskilt afstemning. Kandidater til bestyrelsen opfordres til samtidig at stille op som suppleanter, men udgår naturligvis af afstemningen til suppleantposten, hvis de vælges til bestyrelsen. De i stk. 1-2 nævnte begrænsninger for bestyrelsesmedlemmer gælder ikke for suppleanter, men træder i kraft ved indtrædelse i bestyrelsen.
Suppleanterne kan medinddrages i bestyrelsesarbejdet og kan herunder få adgang til information på samme niveau som bestyrelsen, men har ikke egentlig stemmeret i bestyrelsen eller skriveret i Bestyrelses forum.
Stk. 4. Bestyrelsen holder møde efter behov. Møderne kan afholdes som e-mail-møder, internet- eller telefonmøder eller som fysiske møder. Der skal deltage mindst to bestyrelsesmedlemmer i møderne. Dagsorden og beslutningsreferat offentliggøres for medlemmerne på den interne hjemmeside.
Stk. 5. Bestyrelsens opgave er at koordinere varetagelse af foreningens formål og at støtte og inspirere medlemmernes engagement. Bestyrelsen tilstræber at alle medlemshenvendelser til bestyrelsen behandles inden for en rimelig tidsramme og bestyrelsesmedlemmerne kan gensidigt substituere hinanden. Bestyrelsen har ligesom alle andre medlemmer ret til ferie og frihed, og kan således ikke forventes at besvare henvendelser omgående. Ved henvendelse til foreningens hovedmail tilstræbes svartid på 2-7 døgn.
Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Foreningens driftkonto i banken kan kassereren dog disponere over alene. Det tilsigtes at indestående på driftkontoen svarer til de udgifter, der løbende skal betales.

§8 Økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. Ved årets afslutning udarbejdes et årsregnskab, der revideres af den valgte revisor, og derpå offentliggøres for medlemmerne på foreningens interne hjemmeside senest ved indkaldelse til generalforsamling. Årsregnskabet sættes til afstemning med henblik på godkendelse ved generalforsamlingen. Medlemmerne kan inden da bede om at få bilag på specifikke poster offentliggjort på foreningens interne hjemmeside.
Stk. 2. Foreningens midler anbringes bedst muligt på en særskilt konto i en bank. Omkostninger og afkast heraf bæres/oppebæres af foreningen.
Stk. 3. Medlemmerne kan, efter et bestyrelsesmedlems forudgående godkendelse, få refunderet udlæg mod indsendelse af indscannet dokumentation i henhold til de af bestyrelsen og medlemmerne vedtagne retningslinjer eller modtage acontoudbetalinger på et tilsvarende grundlag.
Stk. 4. Arbejde i foreningen er ulønnet og frivilligt. Der kan ikke ydes vederlag for arbejde eller udgifter, som er en naturlig del af deltagelse i frivilligt arbejde. Rejseomkostninger for billigste rejsemetode kan dækkes i begrænset omfang i henhold til retningslinjer, som på forhånd er besluttet af bestyrelsen og godkendt af medlemmerne.
Stk. 5. Medlemmerne kan afholde og deltage i træf/ture, og disse kan annonceres overfor øvrige medlemmer på foreningens interne hjemmeside. Alle udgifter ved et træf/tur afholdes af deltagerne, dog kan foreningen stille en underskudsgaranti til arrangørerne efter godkendelse af et budget for træffet/turen. Alle træf/ture, der annonceres på foreningens hjemmeside eller på FritForum, skal være ”non-profit” arrangementer. De nærmere retningslinjer udarbejdes af bestyrelsen, godkendes af generalforsamlingen og offentliggøres på FritForum under ‘DFAC – funktionsbeskrivelser, procedurer etc.’
Stk. 6. Ved foreningens opløsning gives formuen til beslægtede formål eller til en godgørende forening efter generalforsamlingens valg. Generalforsamlingen tager desuden stilling til øvrige aktiver såsom dokumentation, navne og andre registreringer. Løbende aftaler etc. bringes til ophør.

Nærværende vedtægter er godkendt i henhold til retningslinjerne aftalt ved den stiftende generalforsamling d. 11. Oktober 2015 og ændret senest af ekstraordinær generalforsamling 27.5.2018

Bestyrelsen: Henrik Krebs, Jytte Jakobsen, Poul Erik Lind Pedersen, Søren Hald og Niels-Jørgen Jensen.

På vegne af 

DANMARKS FRIE AUTOCAMPERE
CVR 37157430
Primær kontakt: info@DFAC.dk
Alternativt:
DFAC, sekretær Jytte Jakobsen
Tingmosen 11, 3500 Værløse

Hent DFAC´s foldere her

DFAC Camperservice: Find en tømmestation

Find os på Facebook

14/10/2020
Rømø strand 25% bilfri | DFAC

ømø strand 25% bilfri

Naturstyrelsen har indført en ny bilfri zone på Rømø Strand. Zonen skal beskytte sårbare strandplanter og fugle.

Læs ... See more

Naturstyrelsen har indført en ny bilfri zone på Rømø Strand. Zonen skal beskytte sårbare strandplanter og fugle. Den beslutning vækker glæde ... See more

12/10/2020
DFAC FritForum - Emner til debat: Ekstraordinær generalforsamling nov. 2020

DFACs ekstra-ordinære generalforsamling er næsten i gang. Som altid foregår den på internettet via FritForum.

Frist for fremsættelse af forslag ... See more

03/10/2020
Autocamper Show 2020 udsættes

Autocamper showet 2020 er udskudt til november 2021 på grund af Covid-19.

Læs mere ... See more

Arrangørerne af Danmarks første publikumsforum kun for autocampere, har i dialog med branchen valgt at udsætte terminen til uge 45 i 2021.

14/09/2020
Autocampere sviner IKKE | Danmarks Frie AutoCampere

Autocampere rydder op

Den 19. september har du mulighed for at deltage i en affaldsindsamlingsdag, hvor vi som brugere af Danmarks parkeringspladser ... See more

Kom og vær med til affaldsindsamling lørdag d. 19/9 kl. 10.00 i Kolding og Frederikssund. I DFAC har vi hvert år i agurketiden noteret de ... See more

« 1 of 7 »

No Events on The List at This Time

Arkivstof

Sikkerhedscertificat

SiteLock

X